Hva er CCeD?

Concurrent E-Learning Design (CCeD) er en metode for design og utvikling av e-læring. Metodens hovedfokus er å involvere relevante interessenter, i en integrert prosess, hvor tverrfaglig samhandling og utstrakt bruk av egnede dataverktøy og programvare står sentralt. Sentrale elementer i metoden er:

  • en prosessbeskrivelse som definerer prosessens sentrale egenskaper fra begynnelse til slutt
  • et tverrfaglig team som settes sammen av relevante interessenter som representerer forskjellige roller eller kompetanseområder og som har spesifikt ansvar for sine respektive kompetanseområder i prosjektet
  • modellbasert design og utvikling som innebærer at forskjellige delmodeller til sammen utgjør en helhetlig designmodell for e-læringstilbudet
  • et samhandlingsrom med nødvendig datautstyr og programvare for effektiv utveksling av modellelementer hvor hele designteamet gjennomfører integrerte arbeidssesjoner som styres av en fasilitator og
  • en infrastruktur som sikrer at alle involverte prosjektdeltakere får tilgang på nødvendige verktøy og relevant informasjon gjennom prosjektet.